Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ร่วมกับองค์กรแพทย์ จัดกิจกรรมพุธบ่าย เรื่อง PM2.5 : What we have already Known

เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน การทำงานของแพทย์ที่แท้จริง

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 25” เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน

ออกให้การบริการตรวจรักษาสุขภาพ ทั่วไป และตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชน

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จังหวัดสระแก้ว โดย ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว

เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” ประจำปีงบประมาณ 2562

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์ทรงภูมิ เบญญากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 

Page 6 of 7