Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ทุนละ 60,000บาท

เข้ารับมอบโล่แสดงความยินดี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน”

ออกให้การบริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม แก่นักเรียน และประชาชน

เปิด 16 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยไทย ผ่านมาตรฐานระดับโลก จากการตรวจประเมินของ สมพ.บัณฑิตที่จบได้ชื่อเป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว

Page 5 of 7