Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก

เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ 

เป็นประธานเปิดโครงการมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481)

"รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม" แก่นายแพทย์ธเนศ สายลือนาม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ

พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ 

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันฝึกอบรมเป็นผู้มีความชำนาญ ในด้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

Page 5 of 6