Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น,

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา

นิสิตแพทย์ธัญมน พู่มณเฑียรชัย ชั้นปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติแก่นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ดังนี้

ธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

จัดศึกษาดูงานการสร้างแกนนำป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการ สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู