Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

จัดศึกษาดูงานการสร้างแกนนำป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการ สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู

รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME 2015

เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์ อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคุณมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์

นื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 บรรยายการแนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อนิสิตแพทย์

Page 3 of 7