Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์ทรงภูมิ เบญญากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯ บัญฑิตแพทย์ มศว รุ่นที่ 28

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 

เข้าร่วม โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก จำนวน 2 อัตรา รอบ 2 

กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรการตรวจติดตามภายในโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ

พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้บริหาร