Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481)

"รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม" แก่นายแพทย์ธเนศ สายลือนาม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ

พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ 

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันฝึกอบรมเป็นผู้มีความชำนาญ ในด้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประกาศรับสมัครพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ (New Staff 2019)