Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481)

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกาษระหว่าง 4 สถาบัน

คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น.

"รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม" แก่นายแพทย์ธเนศ สายลือนาม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ

ขอเขิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

ขอเชิญ เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียนอายุราชการ เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ Convention Room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

ร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว

พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ 

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา นิสิตคณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/ประธานทีมนำทางคลินิก/หัวหน้างาน และบุคลากรผู้สนใจ

Page 1 of 8