Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ 5 คณะ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลินิก)

กล่าวเปิดและต้อนรับรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

เสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้านการศึกษาและการทำวิจัย ระหว่าง Pius-Hospital Medical Campus, Carl von Ossietzy University Oldenburg ประเทศเยอรมนี

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว

ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

จัดบรรยาย หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในบริบทกระทรวง อว.”โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Page 1 of 9