Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ออกให้การบริการตรวจรักษาสุขภาพ ทั่วไป และตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชน

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จังหวัดสระแก้ว โดย ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว

เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” ประจำปีงบประมาณ 2562

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์ทรงภูมิ เบญญากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 

กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรการตรวจติดตามภายในโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ

พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้บริหาร

Page 8 of 8