Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ดังนี้

ธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

จัดศึกษาดูงานการสร้างแกนนำป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการ สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู

รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME 2015

เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์ อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการขั้นสูง