Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร 

จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (ภาควิชา) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ทูตประชาสัมพันธ์ (ดาว-เดือน) 

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561

เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME

คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น,

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา

นิสิตแพทย์ธัญมน พู่มณเฑียรชัย ชั้นปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติแก่นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ