Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบใบประกาศการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงาน 

ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2563 

จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์สุทธา หามนตรี

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค

ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ 5 คณะ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลินิก)

Page 3 of 6