Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ 

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันฝึกอบรมเป็นผู้มีความชำนาญ ในด้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประกาศรับสมัครพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ (New Staff 2019)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีไหว้ครูภายในภาควิชา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ เพื่อปลูกฝังความรู้คุณธรรมและจริยธรรม

เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการ The 7th SWU Palliative Care Conference (SWU-PC) 2019

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และวางพวงมาลัยถวายพระพร พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ