Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสำหรับการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา มีการบรรยายธรรมะ

ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559

รับพานไหว้ครู จากนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ

เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

จัดกิจกรรมแบ่งฝันปันสุข และได้มอบเงิน ของใช้ที่จำเป็น ให้กับคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข

รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน),

จัดประชุมพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง