Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน การทำงานของแพทย์ที่แท้จริง

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 25” เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน

ออกให้การบริการตรวจรักษาสุขภาพ ทั่วไป และตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชน

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จังหวัดสระแก้ว โดย ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว

ชุมชนคนประสานมิตร มศว ปี 1 ซึ่งภายในงานมีการเสวนา และบริการตรวจสุขภาพ ฟรี

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการวิจัยในการของทุนอย่างเหมาะสมหัวข้อเรื่อง