Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ปีการศึกษา 2564

ร่วมต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.นพ.ปริญญา 

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินทักษะทางคลินิก

นางสาวสุธัสสนีย์  สุขประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

จัดพิธีมอบเสื้อสูทแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2564

นิสิตแพทย์วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ (นิสิตแพทย์ปีที่ 6)

Page 1 of 6