Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เปิดรับ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อัตรา (ระยะเวลา 42 เดือน)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2562

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา

นิสิตแพทย์ธัญมน พู่มณเฑียรชัย ชั้นปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติแก่นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฏาคม 2562 ในเวลา 08.00-10.30 น.

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ดังนี้

Page 1 of 17