Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เปิดรับสมัครแพทย์ ปฏับัติสอบวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AMEE 2020:

เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

ต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์จิโรจน์ พละเลิศ, 

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบใบประกาศการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ วันอังคาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Page 1 of 5