Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

ตำแหน่งรองศาสตรจารย์ สังกัดภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) 

มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.00 น. 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน Student Portfolio 

แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ มศว องครักษ์-สมุทรปราการ

พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2 ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เสวนาแนวทางการศึกษาต่อหลังปริญญาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ทาง Online เวลา 16.30 - 18.30 น.

Page 1 of 10