Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ protocol Inter-hospital conference

มอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ภาควิชาที่ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จัดอบรมวิชาการ เรื่องดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทศัลยศาสตร์

โครงการบริการวิชาการชุมชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 

ต้อนรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก University Kebangsaan Malaysia (UKM)

พร้อมด้วยนายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์ รองประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี

เป็นประธานเปิด โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

"ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารจดหมายเหตุทางเเพทย์ (ฉบับพิเศษ) เดือนเมษายน 2562" 

เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

Page 1 of 12