Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME 2015

เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์ อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคุณมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์

นื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 บรรยายการแนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อนิสิตแพทย์

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

เป็นประธานเปิดโครงการ gross to hos นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เรียนพรีคลินิก และกำลังจะขึ้นเรียนคลินิก

เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day (พรีคลินิก) ประจำปีงบประมาณ 2562

Page 4 of 6