Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และวางพวงมาลัยถวายพระพร พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร 

จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (ภาควิชา) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ทูตประชาสัมพันธ์ (ดาว-เดือน) 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มศว

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561

เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME

คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น,

Page 3 of 7