Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ ที่จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ  มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (ภาควิชาและหน่วยงาน) ประจำปีการศึกษา 2562

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน

ร่วมต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.นพ.ปริญญา 

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2563

นางสาวสุธัสสนีย์  สุขประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

จัดพิธีมอบเสื้อสูทแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562

นิสิตแพทย์วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ (นิสิตแพทย์ปีที่ 6)

หัวหน้าภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศแพทย์ปฏิบัติงาน

Page 1 of 4