Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน Student Portfolio 

พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยในปีนี้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ทั้ง 12 คน และมีนิสิตแพทย์ 

ได้ลงนามความร่วมมือ ทางการศึกษาสถาบัน Manipal Academy of Higher Education (MAHE), ประเทศอินเดีย นั้น

เข้าร่วมงาน  International Medical Student Research Conference – IMRC โดยมีนิสิตแพทย์ มศว

จัดโครงการอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

Page 1 of 7