Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบ 15 ทักษะทางคลินิก                      Download

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบ 15 ทักษะทางคลินิก (อันดับสำรอง ) Download

- ใบยืนยันการสอบประเมินทักษะทางคลินิก (15 หัตถการ)                           Download

ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการสังกัดคณะแพทยศาสตร์
เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

vote02-2

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์
เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

vote01-1

เสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว

ผู้แทนภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR ภาควิชา/ อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วม ประชาพิจารณ์

ประกาศรับสมัครพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563