Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เปิดรับสมัครแพทย์ ปฏับัติสอบวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ วันอังคาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ และเลื่อนการสอบการประเมินทักษะทางคลินิก สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563