Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญ อาจารย์ ประธานรายวิชา บุคลากรภาควิชา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนังาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2562

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

และรางวัลนักประดิษฐ์/นวัตกรรม (ดีเด่น) ประจำปี 2562

การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

Page 1 of 2