Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการการจัดการความรู้ 3/2560 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 5 กันยายน 2560

21319082 578715808919333 6864333109436845294 o 21367057 578715802252667 5630710899301033392 o
21272914 578715878919326 899902272490547341 o 21316502 578716068919307 7890359272099257130 o
21316345 578716102252637 5140026920087231065 o 21316088 578715895585991 8869550680454144847 o