Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

แบบฟอร์ม KPI ครั้งที่ 2 สายสนับสนุน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม KPI ครั้งที่ 2 สายสนับสนุน

images11 1.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมิน2-57 (หัวหน้างาน)
images11 2.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมิน2-57 (ผู้ปฏิบัติงาน)
images11 3.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมินฯธุรการภาควิชา (พรีคลินิก) 2-57
images11 4.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมินฯ ธุรการภาควิชา (คลินิก) 2-57
images11 5.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมินฯ ตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรการภาควิชา (พรีคลินิก) 2-57
images11 6.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมินฯ น.เทคนิค-น.รังสี-พ.วิชาชีพ (คลินิก) 2-57
images11 7.KPI-ข้อตกลง-แบบประเมินพนักงานโครงการ ฯ 2-57
images11 8.แบบประเมินการจัดประชุมหน่วยงาน
images11 9.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
images11 10.แบบฟอร์ม-เกณฑ์Competency 2-57
images11

11.เกณฑ์การประเมิน KPI2-57

images11

12.KPI ส่วนกลาง สายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้างานมอบหมายและ KPI เลือก)

images11

13.แบบประเมินระดับความสำเร็จฯ จัดระบบ 5 ส หน่วยงาน

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เอกสารประกอบการประเมิน KPI‏ ประจำปี 2557

kpi  โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 57)
 kpi โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 2 -การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 kpi โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 4 ครั้งที่ 4 - โรคการได้ยินบกพร่องในผู้สูงอายุและผู้พิการ
 kpi โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดี เรื่อง แนวปฏิบัติการเงิน การคลัง และการบริหารพัสดุ (3 ก.ค. 57)
 kpi รายชื่อเข้าร่วมงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ (16 มิ.ย. 57)
 kpi รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ - มศว สืบสานสงกรานต์ไทย ปี 2557 (11 เม.ย. 57)
 kpi สรุป 5ส ครั้งที่ 2-2557
kpi รายชื่อผู้เข้าอบรม website 28 พ.ค.57
kpi รายชื่อผู้เข้าร่วม การสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 17และ18 กรกฎาคม 57
kpi ผลคะแนนการทำข้อสอบวิสัยทัศน์-พันธกิจ ประจำปี 2557
kpi ใบเซ็นชื่อถวายเทียน 8 ก.ค 57
kpi ใบเซ็นชื่อถวายเทียน 10 ก.ค.57
kpi ประชุมวิชาการ 3 ก.พ.57
kpi สรุปคะแนนแบบสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานคณบดี 2-57
kpi รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ เรื่อง พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 12,19,26 มี.ค. 57
kpi ประชุมวิชาการ วันที่ 4 ก.พ. 57
Last modified on Tuesday, 05 August 2014 13:48
Webmaster

MEDSWU

Website: med.swu.ac.th