Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

หัวข้อ “การวางแผนเพื่อสร้างผลิตภาพคณะแพทยศาสตร์” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างทิศทางการทำงานของคณะร่วมกัน และนำไปสู่การสร้างโครงการที่ให้ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 1 มีนาคม 2564

154795608 2405811179564603 6937783067849675404 o 156112143 2405811029564618 5921541005569427707 o
154682222 2405811126231275 4044995405643338453 o  155587826 2405811032897951 7062529822942795560 o

 

Last modified on Friday, 05 March 2021 15:25