Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นิสิตแพทย์ มศว ได้รับพระราชทานทุน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

“โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 13.30 น.: ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศ.กิตติคุณ นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระนี้ นายเมธาสิต ใจสอาด นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานทุน ‘’โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล’’ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีความสนใจในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ค้ำจุนเซลล์ประสาทแอสโตรไซต์ต่อโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางในการรักษาโรคต่อไป โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ถือเป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งกำลังจะเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยหนึ่งคนนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงสังคม ในปัจจุบันมีการคิดค้นยาชนิด ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ แต่ยังไม่มียาชนิดใดที่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาโรคได้ มีเพียงยาที่ชะลอ การดำเนินของโรคเพียงเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับพยาธิกำเนิดของโรคใน แง่มุมใหม่ๆ โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวเซลล์ค้ำจุนเซลล์ประสาท จึงเป็นหนึ่งในการศึกษาที่อาจเป็นหนทางใหม่ในการเปิดประตูไปสู่การรักษาโรคได้ในโครงการดังกล่าวนี้มุ่งเน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ และการแสดงออกของเซลล์ค้ำจุนเซลล์ประสาท แอสโตรไซท์ (Astrocyte) ต่อพยาธิกำเนิด ของโรคภายใต้ปัจจัยกระตุ้นที่แตกต่างกัน การศึกษาดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปต่อยอด เพื่อค้นหา แนวทางรักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ต่อไป โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นโครงการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ดำเนินโครงการมากว่า 10 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน แพทย์ที่เก่งและดี มีความรักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ เพื่อดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปปฏิบัติงานวิจัย หรือ ปฏิบัติการแพทย์ในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุน หลังจบการศึกษา ถือเป็นเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ

130000788 2237081799749384 928078083231228826 o