Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย

เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร และ ชั้น G ศูนย์การแพทย์ฯ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย คลิกที่นี่


ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเสนอชื่อ ผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิเสนอชื่อและรับการเสนอชื่อ และไม่เข้าร่วมการประชุมของหน่วยในการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ-สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งใด หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานไม่ต่ำกว่า หัวหน้าหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
- มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภายในและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีความเชี่ยวชาญในกิจการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือผู้อำนวยการสำนักงาน-คณบดี หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีความสามารถในการประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานและผู้บริหารระดับสูง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
- มีความสามารถกลั่นกรองเอกสารภายในและภายนอก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย
- เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส เป็นที่ประจักษ์

วิธีการและสถานที่เสนอชื่อ
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ชั้น G ศูนย์การแพทย์ฯ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ และเสนอชื่อได้เพียงครั้งเดียว

 

การขอใช้สิทธิล่วงหน้า
สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ไปปฏิบัติงานนอกส่วนงาน หรือได้ลา ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่สามารถเสนอชื่อตามวัน และเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ โดยเสนอชื่อใส่ซองปิดผนึกต่อหัวหน้าหน่วยที่ตนมีสิทธิ เสนอชื่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วย ที่ตนมีสิทธิเสนอชื่อ ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

Last modified on Thursday, 22 October 2020 13:59