Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 2A อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว  องครักษ์ วันที่ 10 กันยายน 2563

119140129 2005793569544876 7676102165581377805 o 119063819 2005793876211512 1490509267882252144 o
118998721 2005793849544848 5461144917187268832 o 118950210 2005793596211540 1772090242242685596 o