Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดบรรยาย หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในบริบทกระทรวง อว.”โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีรศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และTeleconference ไปยังห้องประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

74708919 1389080377882868 4063747873353760768 o

74787790 1389080341216205 7011565545585639424 o 75435826 1389081027882803 5888970985444474880 o
74230458 1389080697882836 4684750906850279424 o 76179697 1389080651216174 2895100208553656320 o
74275459 1389080844549488 5176730090528047104 o 76742595 1389080567882849 3226941940326989824 o