Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481)

มีการนำเสนอผลงานการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย วิทยากรจากภายนอก เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะกับนิสิตทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีนายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม พี่เลี้ยงของแต่ละอำเภอเข้าร่วมฟังการนำเสนอ ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

70136130 1292112354246338 5111232328890318848 o