Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพ โรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์

แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 20 ” ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

61458432 1133358146788427 3725320736944947200 o

61245661 1133357246788517 4926341756393357312 o 61416485 1133357583455150 4912211601752326144 o
61222183 1133356880121887 4765460609426784256 o 61558750 1133358180121757 1581313203546095616 o