Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานมอบโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตรผลการตัดสินรางวัลคุณภาพ

ในโครงการ MEDSWU QA DAY ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรางวัลผลงานดีเด่น ระดับภาควิชา จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลผลงานดีเด่น (ด้านวิจัย) ได้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2. รางวัลผลงานดีเด่น (ด้านการเรียนการสอน) ได้แก่ ภาควิชาชีวเคมี 3. รางวัลผลงานดีเด่น (ด้านนวัตกรรม) ได้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รางวัลชมเชย ระดับภาควิชา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 2. ภาควิชารังสีวิทยา 3. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2562

53668477 1056342617823314 4878243439847669760 o 54730802 1056342527823323 3443412359379419136 o
55719389 1056342411156668 1869985643501715456 o 55485139 1056342371156672 5462446029615923200 o

Last modified on Wednesday, 27 March 2019 15:29