Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน แนบเอกสารการสมัคร ตามลิงก์ https://forms.gle/SaFzWxKg341DYEy68 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัคร แนบเอกสารเมื่อครบทุกข้อของเอกสารแนบ ภายในครั้งเดียว เพื่อสะดวกต่อการเช็คเอกสาร


เอกสารสมัครประกอบด้วย

1. ผู้สมัครต้องจัดทำเป็น แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการศึกษา
- จดหมายแนะนำตัวเองที่ใช้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัย
- ผลงานด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปี
- ความรู้ความสามารถพิเศษ
2. หนังสือแนะนำตัวจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบไฟล์เป็น .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบไฟล์เป็น .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
5. สำเนาใบรับรองการศึกษาหรือใบระเบียนการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรีหรือวุฒิที่สูงกว่า (ตามวุฒิที่ต้องการใช้ยื่นสมัคร) ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมทั้งระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบไฟล์เป็น .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6. คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยใช้คะแนนสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.0
แนบไฟล์เป็น .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
7. รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แนบไฟล์เป็น .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 240 KB
8. ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ให้ส่งหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร (อย่างช้าไม่เกิน 9 ธันวาคม 2565)
9. รูปถ่ายหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบไฟล์เป็น .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

โดยแนบเอกสาร/หลักฐานการสมัครทั้งหมด ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

1-1

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ
เบอร์โทร : 02-649-5000 ext.15929
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ
เบอร์โทร : 60261
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6

 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ
เบอร์โทร : 60435
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4-65  

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
เบอร์โทร : 8-14205
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5  

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงทวิมา ศิริรัศมี
เบอร์โทร : 60268
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์  เจริญธรรมรักษา
เบอร์โทร : 60109
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8  

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา   ชุมช่วย
เบอร์โทร : 10609
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
10  

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม   ศิริเขต
เบอร์โทร : 60435
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11  

 

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ นายแพทย์ภานุณัฎฐ์  ม่วงน้อย
เบอร์โทร : 60435
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12  

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  อุพาพรรณ
เบอร์โทร : 60111
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

 

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร
เบอร์โทร : 60111
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัญจรัตน์  โสวิทยสกุล
เบอร์โทร : 60715
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ นายแพทย์อมรินทร์  นาควิเชียร
เบอร์โทร : 60435
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

 

 

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล
เบอร์โทร : 14908
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

20

 

 

 

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ฯ

นางสาวภคมน  เวชประสิทธิ์

เบอร์โทร : 60227
E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 online-service1

e-service-md1 e-service-md1  e-service-md1 
บริการออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ บริการออนไลน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ บริการเช็คสิทธิ์สวัสดิการ สำหรับบุคลากร
icon-30 Electronic Budgeting icon-30 ระบบ HRMS icon-30 ระบบตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ศูนย์การแพทย์ ฯ
icon-30 Electronic Budgeting (ประสานมิตร) icon-30 ระบบวันลาและข้อมูลสถิติ ศูนย์การแพทย์ ฯ icon-30 ระบบตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ 
icon-30 E-Document icon-30 ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนมหาวิทยาลัย   
icon-30 E-Document (ประสานมิตร) icon-30 ระบบบันทึกการตรวจสุขภาพพนักงาน  
icon-30 E-Meeting icon-30 ระบบ HURIS (SWU)  
icon-30 E-SAR icon-30 ระบบ IT SERVICES   
icon-30 ระบบบันทึกวันลา icon-30 ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี (TAX)   
icon-30 ระบบการจองรถ icon-30 ระบบบันทึกการพัฒนาบุคลากร    
icon-30 ระบบการจองห้อง
icon-30 ระบบฐานข้อมูลบัญชีความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 
icon-30 ระบบ Data Center 
 
icon-30 ระบบ Data Center (ประสานมิตร)
 dept-staff

clinic
ภาควิชาคลินิก

icon-26 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชาจักษุวิทยา

icon-26 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชาพยาธิวิทยา

icon-26 ภาควิชานิติเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชารังสีวิทยา

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

icon-26 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

icon-26 ภาควิชาศัลยศาสตร์

icon-26 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

icon-26 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 

icon-26 ภาควิชาอายุรศาสตร์

icon-26
 ภาควิชาอายุรศาสตร์(สาขาวิชาโรคไต)

icon-26 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 programs

ภาควิชาพรีคลินิก
icon-26 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
icon-26ภาควิชาจุลชีววิทยา
icon-26ภาควิชาชีวเคมี
icon-26ภาควิชาเภสัชวิทยา

icon-26ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

 deppart

งาน

icon-26 งานบริหารและวิชาการพรีคลินิก

icon-26
 สำนักงานคณบดี

icon-26 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

icon-26 งานคลังและงานพัสดุ

icon-26 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-26 งานนโยบายและแผน
icon-26 งานทรัพยากรบุคคล
icon-26 งานประกันคุณภาพ
icon-26 งานบริหารและธุรการ
icon-26 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
icon-26 งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
icon-26 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
icon-26 งานเวชนิทัศน์
icon-26 งานห้องสมุด

 

 


e-service-md  e-service-msmc  e-service-msmc

บริการออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์

icon-30 Electronic Budgeting

icon-30 Electronic Budgeting (ประสานมิตร)

icon-30 E-Document
icon-30 E-Document (ประสานมิตร)
icon-30 E-Meeting
icon-30 E-SAR
icon-30 การจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์  
icon-30 ระบบบันทึกวันลา
icon-30 ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
icon-30 IT SERVICES
icon-30 โปรแกรมจองรถ
icon-30 โปรแกรมจองห้อง (องครักษ์)
 
บริการออนไลน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ
icon-30 รายงานอุบัติการณ์ ออนไลน์
icon-30 ข้อมูลสถิติการลาพนักงานศูนย์การแพทย์ฯ
icon-30 โปรแกรมบันทึกการตรวจสุขภาพพนักงาน
icon-30 โปรแกรมสำรองจ่าย รายชื่อผู้เบิก-คืนเงิน
icon-30 เช็คเงินเดือนมหาวิทยยาลัย (Huris)
บริการเช็คสิทธิ์สวัสดิการ สำหรับบุคลากร
icon-30 ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ศูนย์การแพทย์ ฯ
icon-30 ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ 

555

แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


27-7-2559 10-52-54 

 

ทำเนียบผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มศว

01 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
02 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
03 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี
04 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก
07 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ
06 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
05 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ

 

dean1-11

ผมมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อย่างเต็มความสามารถ และยึดแนวทางการปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า 

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน           เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์               เป็นกิจที่หนึ่ง
    ลาภทรัพย์และเกียรติยศ                  จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้       ให้บริสุทธิ์ ”

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์     นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Page 1 of 2