Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

ต้อนรับการตรวจประเมินภาคศัลย์ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน

สอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ หลักสูตร ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาภาควิชาศัลยศาสตร์ในทศวรรษ 4.0 

 เรื่อง การจัดการความรู้การผลิตแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไปประจำปี 2562

ได้เข้าเข้าเยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

เรื่อง ศัลยกรรมกับการเปลี่ยนถ่ายไตและการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2562  (จำนวน   5   ตำแหน่ง)

ติดต่อสมัครได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์  ชั้น7  อาคารคณะแพทยศาสตร์

ในวันเวลาราชการ  8.30-12.00 น.  และ  13.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  037-395-451 ต่อ 60712-13

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง  วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 

 

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร :

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.med.swu.ac.th/surgery                     จำนวน 1 ฉบับ

 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                                                                จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2          จำนวน 1 ฉบับ

 4. หนังสือรับรอง (Recommendation)                                                                            จำนวน 3 ฉบับ

     (จากสาขาใดก็ได้ ดังนี้ กุมารเวชศาสตร์, สูติ-นรีเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์)                      

 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว                                                                                 จำนวน  1  รูป

 

 

แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ใช้ทุน  :  ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว คลิกที่นี่ 

 

Page 1 of 3