Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

    เพื่อวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

About US

ORเพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยในปี 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้เสนอโครงการผลิตแพทย์อย่างประหยัด โดยมีสาระสำคัญของโครงการ   Read More >>

ผลงานภาควิชา

News & Event

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
แพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ 3 4 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2565

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการประเมินผลการศึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการประเมินผลการศึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์.
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการประเมินผลการศึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ ระหว่างวันที่  26-27 พฤศจิกายน 256...

Read more

เยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
      วัน อังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ มศว ได้เข้าเยี่ยม...

Read more

ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการดูแลผู้ป่วย ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการดูแลผู้ป่วย
ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการด...

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ต้อนรับการตรวจประเมินภาคศัลย์ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
สอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ หลักสูตร ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  

Read more