Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

    เพื่อวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

  • WELCOME TO SURGERY

About US

ORเพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยในปี 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้เสนอโครงการผลิตแพทย์อย่างประหยัด โดยมีสาระสำคัญของโครงการ   Read More >>

ผลงานภาควิชา

News & Event

ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการดูแลผู้ป่วย ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการดูแลผู้ป่วย
ตำรา “โรคเต้านมจากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ” สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เพื่อการเตรียมตัวสอบและการด...

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ต้อนรับการตรวจประเมินภาคศัลย์ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
สอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ หลักสูตร ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  

Read more

โครงการสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ โครงการสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาภาควิชาศัลยศาสตร์ในทศวรรษ 4.0 

Read more

โครงการสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ โครงการสัมมนาภาควิชาศัลยศาสตร์
 เรื่อง การจัดการความรู้การผลิตแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไปประจำปี 2562

Read more

5-6 มิยถุนายน 2561 โครงการสัมนาภาควิชาศัลย์ KM การบริการรักษาต่อการพัฒนาวิชากรทางการแพทย์สาขาศัลยกรรม 5-6 มิยถุนายน 2561 โครงการสัมนาภาควิชาศัลย์ KM การบริการรักษาต่อการพัฒนาวิชากรทางการแพทย์สาขาศัลยกรรม
5-6 มิยถุนายน 2561 โครงการสัมนาภาควิชาศัลย์ KM การบริการรักษาต่อการพัฒนาวิชากรทางการแพทย์สาขาศัลยก...

Read more

คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
ได้เข้าเข้าเยี่ยมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

Read more

คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560 คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่ง ext ปฏิบัติงาน ประจำปี2560
วันที่ 13 มีนาคม 2561  คณาจารย์ภาคศัลย์ มศว เยี่ยม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อร...

Read more