วันศุกร์, 10 30th

Last update09:29:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่
                ขอบข่ายภาระหน้าที่ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต โดยปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ งานที่ปฏิบัตินอกจากจะเป็นบริการที่ให้โดยตรงต่อนิสิตแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานยังต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนิสิตและหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปละปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานต่อไป

งานพัฒนาศักยภาพนิสิตได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

1. หน่วยกิจกรรมนิสิต ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต ดังนี้
กิจกรรมนิสิต / Transcript Activity
1. รวบรวมโครงการด้านกิจการนิสิตเพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านกิจการนิสิต
2. รวบรวมโครงการ ด้านกิจการนิสิตจากสโมสรนิสิต และจัดทาโครงการด้านกิจการนิสิตในแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนและดาเนินการ
3. ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทาสรุป หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านกิจการนิสิต แล้วนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
4. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 6 ด้าน คือ ส่งเสริมด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพ ส่งเสริมด้านบาเพ็ญ)ระโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ และนันทนาการ
5. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดาเนินโครงการของสโมสรนิสิต
6. ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วินัยนิสิต

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นิสิตรักษาระเบียบวินัย โดยการดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของการแต่งกายชุดนิสิต ความมีวินัย การมีสัมมาคารวะ รวมถึงการเป็นคนตรงต่อเวลา เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นในด้านความเป็นระเบียบ และความมีวินัยของนิสิต
2. รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับนิสิต เพื่อประกาศให้นิสิตทราบ
3. ประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยแก่นิสิตกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และกองกิจการนิสิตับผู้ที่เกี่ยวข้อง และกองกิจการนิสิต
4. ดูแลและติดตามผลการดาเนินการทางวินัยของนิสิตผู้กระทาความผิด

2. หน่วยบริการและสวัสดิการ ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ดังนี้

ทุนการศึกษา / บริการนิสิต / ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
1. ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
2. ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการนิสิต
3. รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนตามเงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ
4. รวบรวมแบบคาขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิขอกู้ยืมให้กับมหาวิทยาลัย
5. รวบรวมสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืมส่งกองกิจการนิสิต
6. ประสานงานและแนะนานิสิตในการขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เช่น พาหนะ อาคารสถานที่
7. ประสาน และดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ

3. ธุรการ / สารบรรณ

1. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
2. ลงรับหนังสือของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
3. เก็บรวบรวมเอกสารของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ภาระหน้าที่