วันจันทร์, 01 18th

Last update09:29:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ระเบียบวินัยนิสิต

» ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต            (Download)      
» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     (Download)
» ตัวอย่างการพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559   
   (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
    (Download)
คุณอยู่ที่: Home คู่มือสำหรับนิสิตแพทย์ ระเบียบวินัยนิสิต