วันเสาร์, 08 15th

Last update04:22:38 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

แนวทางในการปฏิบัติด้านวินัยนิสิต

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 

  (Download)

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    (Download)

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมและกีฬาของนิสิต 

  (Download)

 การแต่งกายสำหรับนิสิตแพทย์ที่ถูกระเบียบ (Download) 

 แบบฟอร์ม แบบบันทึกการพบนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต (Download)  

 ตัวอย่างการพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559   
   (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)  (Download)

 

 

 


คุณอยู่ที่: Home Home แนวทางในการปฏิบัติด้านวินัยนิสิต