วันเสาร์, 08 15th

Last update04:15:27 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ประวัติความเป็นมา

SWUskincenter
 
 
       ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการทางการแพทย์ ตรวจและรักษาโรคผิวหนังให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาตจวิทยาขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ผิวหนัง เพื่องมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย และรวมถึงให้การบริการที่ได้มาตรฐานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป นับแต่ก่อตั้งหลักสูตร ได้มีการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังออกไปรับใช้ประชาชนจำนวน 18 รุ่น นอกจากนี้หลักสูตรยังได้สร้างผลผลิต องค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ สร้างสรรค์ออกสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
โครงการจัดกิจกรรม ฯ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ
         1.ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง การดูแลผิวพรรณและความงาม แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป
         2.จัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้แพทย์ทางด้านผิวหนัง
         3.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ทำวิจัยทางด้านตจวิทยา
 slide1
       ศูนย์ผิวหนัง มศว ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ผม เล็บ และการดูแลผิวพรรณ มานานกว่า 15 ปี มีอาจารย์แพทย์
และแพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้านต่าง ๆ เช่น โรคของผม โรคผิวหนังเด็ก โรคของเล็บ เป็นต้น ให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป โดยตั้งอยู่ที่ ตึก ศ.มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดทำการในเวลา
จันทร์-วันศุกร์ 09.00 – 15.00 น.และนอกเวลาอังคาร พุธ ศุกร์ 16.30 - 19.30 น. และ เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
 slide4
slide5
 
ในด้านการเรียนการสอน ทางโครงการฯ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
จัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้ความรู้แพทย์ด้านผิวหนัง และการทำหัตถการทางผิวหนังที่ถูกต้อง
ถูกหลักวิชาการ โดยในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (Msc. (Dermatology)) หลักสูตร 2 ปี
- แพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา
Slide6
Slide7
Slide9
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ความเป็นมา