แบบฟอร์มขอใบอนุญาตการทำวิจัยที่ทำในมนุษย์

EC

1.แบบฟอร์มการขออนุญาตการทำวิจัยที่ทำในมนุษย์ (สำหรับอาจารย์)
   - บันทึกข้อความ (สำหรับอาจารย์) คลิก
   - แบบตรวจสอบความครบถ้วนต่างๆของหัวข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก
   - หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการวิจัย คลิก
   - หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่า18ปี คลิก
   - เอกสารชี้เเจงผู้เข้าร่วมวิจัย คลิก
   - เอกสารชี้เเจงผู้ร่วมวิจัยอายุต่ำกว่า18ปี คลิก
   - เอกสารชี้เเจงอาสาสมัคร คลิก

2.แบบฟอร์มการขออนุญาตการทำวิจัยที่ทำในมนุษย์ (สำหรับนิสิต)
   - บันทึกข้อความ (สำหรับนิสิต) คลิก
   - แบบตรวจสอบความครบถ้วนต่างๆของหัวข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก
   - หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการวิจัย คลิก
   - หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่า18ปี คลิก
   - เอกสารชี้เเจงผู้เข้าร่วมวิจัย คลิก
   - เอกสารชี้เเจงผู้ร่วมวิจัยอายุต่ำกว่า18ปี คลิก
   - เอกสารชี้เเจงอาสาสมัคร คลิก

Login Form