แหล่งข้อมูลการวิจัย

แหล่งข้อมูลการวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ(สวทช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
โครงการฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสาธารณสุข
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) National Health and Medical Research Council (NHMRC)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ Standards and Industrial Research Institute (SIRIM)
สถาบันวิจัยและพัฒนา : องค์การเภสัชกรรม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
NECTEC มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
งานวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมวิทยานิพนธ์ วิจัย ที่น่าสนใจ
Thai Project คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ระบบสารสนเทศพฤติกรรมไทย วช. งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์วิจัยแห่งเอเซีย แหล่งสารสนเทศงานวิจัย
ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Center, TCI)

Login Form