โครงการวิจัยที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ

โครงการวิจัย ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อออกใบอนุญาตการทำวิจัย

 • การวิจัยที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่
 • การวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตแล้ว ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ไม่ว่าจะเป็น
  • การเก็บตัวอย่างจากคนเพื่อการวิจัย แม้จะเป็นสิ่งขับถ่าย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เส้นผม ฯลฯ
  • การวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
  • การวิจัยในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตที่อุทิศร่างกาย
  • การวิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากเวชระเบียน
 • หากมีข้อสงสัยว่าจำเป็นต้องขอหรือไม่ ควรปรึกษาคณะกรรมการฯ

Login Form