วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว

untitled

ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal citation index (TCI) centre) TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตั้งแต่ 30 เมษายน 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป สามารถข้อมูลได้ที่
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2556/G1_Sci.html (No. 35)

Login Form