เรื่องเล่าจากการจัดการความรู้

“เทคนิคการทำให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”
            เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำวิจัย และเป็นดัชนีของงานประกันคุณภาพ ตลอดจนการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของโลก ดังนั้น ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว จึงกำหนดให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “เทคนิคการทำให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ สอดรับกับ KPI ของคณะฯ คลิกดูรายละเอียด

Login Form