วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างผลงานงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับประเทศ 

  ปรัชญา 
  ส่งเสริมการผลิตงานวิจัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

   พันธกิจ 
  1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

  3. จัดระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการ และการบริหารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย

Login Form