Monday, 06 21st

Last update08:12:21 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Articles

แบบฟอร์มขอทุนของสถาบันยุทธศาสตร์

                  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

>>ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...PDF<<

บบร์ม

หลักฐานแนบประกอบการขอทุน

     1. สำเนา Reprint จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้าทุกชุด)
     2. สำเนาหลักฐานผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS
จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า)
     3. สำเนาหลักฐานแสดงวารสารที่ถูกจัดอยู่ในข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ตามควอไทล์ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า)
 
                                   

                                  ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562...PDF <<

แบบฟอร์ม

                                  ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข...PDF<<

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
(ดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติ และนำเสนอผลงานแล้ว)

MED-RS-08 ขออนุมัติดำเนินการขอเบิกเงิน   

SWURI-F-02 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

       
ทุนสนับสนุนารตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS
 

                                                

ทรัพย์สินทางปัญญา


>>ข้อบังคับ/ประกาศ<<

 


 

 
You are here: Home