Tuesday, 12 01st

Last update07:37:08 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มขอทุนของสถาบันยุทธศาสตร์

1.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ click
2.ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาตินานาชาติ click 
3.ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ click

4.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมระดับนานาชาติ ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล SCOPUS
 click

5. การขอทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

6. การดำเนินการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ

 

You are here: Home แบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอทุนของสถาบันยุทธศาสตร์