Thursday, 01 23rd

Last update09:46:36 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เอกสาร&VDO

♦ แนวทางการทำวิจัยสำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน    anigif
♦ อยากมีงานวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี    PDF

 วิธีการวิเคราะห์ประเมินค่าผลงานวิจัยขั้นพื้นฐาน   
      anigif
     PDF

♦ จรรยาบรรณการวิจัย 

     anigif
    
เตรียมการอย่างไรให้ผ่านการรับรองจาก EC   
     
แนวปฏิบัติ  

♦ ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน 
   
  anigif
     PDF
    

♦ การตั้งคำถามวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย 
     PDF

 

 

 

 

You are here: Home สื่อดิจิตอล