Wednesday, 08 05th

Last update04:47:10 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว

      เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว นับเป็นก้าวที่สำคัญก้าวหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ และนับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญหน้าหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ในด้านวิชาการแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา การบริการวิชาการสู้ชุมชน แพทยศาสตร์ศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็นความภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 037-395451-5 ต่อ 60429 หรือ      E-mail:่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อบทความ

ชื่อผู้แต่ง

1.ผลของสีที่มีต่อความจำของนิสิต

มณฑนา เรืองสกุลราช, กาญจนา รัตนปรีดานันต์, จุฑามาศ พงษ์ช้างอยู่, น้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ,
ปาณัช อชินธรางกูร, สิรินันท์ สามัคคีนนท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.การยืนปฏิบัติงานและอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปณชล เลี้ยงถนอม, กัญจนพร รอดบางยาง, อินทัช สพโชคชัย, ชวนภ ลลิตวจีวงศ์,
อริยา ศรีภานุพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.ผลการทำสรุปย่อบทเรียนที่มีผลต่อผลการเรียนของนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จิราภา วีรนิธาน, ชิดชนก ศักดาพาณิชย์กุล, วศินี ชาญพิชัย, ผุสรัตน์ น้อยสิทธิ์, จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.อาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้กับการเปลี่ยนชุดเครื่องนอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีการศึกษา 2558

นันธนันท์ เจ็งสืบสันต์, สิรินนา เมฆกิจ, อรัฐา สาครวัฒนานนท์, ปริเยศ กัมทรทิพย์, ณภัทร ตี๋สงวน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.ประเภทของการออกกำลังกายกับความเครียดของนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธิดา ครูแก้ว, ดาราภร โชติพณิช, พรรณปพร ดิษบรรจง, ภิญญ์นารี วงศ์อนันต์, อนุชา บูราณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.ผลของการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกับผลการเรียนวิชาอายุรศาสตร์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พงษ์พิริยะ ฟูประเสริฐ, กิจพศุตม์ คิวเจริญวงษ์, บัณณ์กฤษฏ์ หวังวิทยาคุณ,จิราพร เทวรักษ์พิทักษ์, ณัฐชนนท์ ปัญญายง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.ดัชนีมวลกายกับการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิงณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

ศุภกร หวังทรัพย์ทวี, กฤษฏิ์รัฐ พาณิชย์ทวีกุล, ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์, ณิศวรรณ วัฒนศัพท์,
ทศพล ประภานุวัฒน์, กุลวิวัฒน์ พรหมสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดกับระดับอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ที่มารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ศุภพิชญา ภิรมย์, คัมภีร์ ดำารงเกียรติ, ธนภัทร กัลยาวุฒิพงศ์, ธนภัทร ทรรศนียศิลป์, อธิวัฒน์ รัตนาภิรตานนท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นนทกรณ์ พรไพศาลสกุล, วิยะกรณ์ ศุภปัญญาพงศ์, ศิวกร ไคร้ศรี, อนันตพัฒน์ สี่หิรัญวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ความสัมพันธ์ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการให้กำเนิดทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานใน

ทวีชัย สายวงศ์, อัครภา จุฬคุปต์, อรณิชชา ฐิติถากุล, ชนกันต์ วณิชชานนท์, ณัฐธิดา พฤกษ์งามพันธ์,
ศุภัช ทรงวศิน, นพพร โรจน์เพ็ญเพียร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นพพร โรจน์เพ็ญเพียร
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11.ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชนิกานต์ เตชะวิจิตรไพศาล, กษิณ วงศ์ชื่นสุนทร, ชุลีรัตน์ ทรัพย์ธงชัย, ฐากร เด่นวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

You are here: Home เวชสารวิทยาศาสตร์