Wednesday, 09 18th

Last update05:11:11 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัย

 

1.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
  1.1 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
    -RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  1.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์
    - บทสรุปผู้บริหาร
    - แบบรายงานการใช้เงิน
    - รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
     
2.แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา
  2.1 เแบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา
    -RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  2.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา
    - แบบรายงานการใช้เงิน
    แบบรายงานความก้าวหน้า_ช
    แบบรายงานความก้าวหน้า_ด
3.แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)
  3.1 แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน
    -RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  3.2 เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)
    - แบบรายงานการใช้เงิน
    - แบบรายงานความก้าวหน้า_ช
    แบบรายงานความก้าวหน้า_ด
4. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
  - เงื่อนไขการสมัครรับทุน
  - ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - RS-foreign-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน
  - RS-foreign-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย
  - Template PowerPoint
  - แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
     
5.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  - ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
  - RS-FM-15แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  - RS-FM-16แบบฟอร์มการพิจารณาเบื้องต้น
     
You are here: Home แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัย