Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บุคลากร (Staff)

02

หัวหน้าภาควิชา
พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน
ตำแหน่ง อาจารย์
โทรภายใน : 10406
Curriculum Vitae

 

01

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
โทรภายใน : 10406

Curriculum Vitae

 

1111

พญ.วันปณิธาน สุดเสน่ห์หา
ตำแหน่ง อาจารย์
โทรภายใน : 10406

Curriculum Vitae

4444

นางสาวสุนันทา  รักสนิท
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรภายใน : 60604

Curriculum Vitae