Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หน้าที่ภาควิชา (Previous department)

1.การเรียนการสอน
             บริการการเรียนการสอนทางคลินิกในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกับนิสิตแพทย์ในรายวิชา วฟ 521 เวชศาสตร์ฟื้นฟู และรายวิชาเลือกเสรีกับนิสิต นักศึกษาแพทย์ ในระดับชั้นคลินิกทั้งในและนอกสถาบัน รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านในสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             บริการการเรียนการสอนทางคลินิกในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกับนิสิต นักศึกษา ในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ทั้งในสถาบันและต่างสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

รายวิชาอื่นๆที่ช่วยสอน
             1.    รายวิชา พพ 225 ระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
             2.    รายวิชา พศก 481 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ

2.การให้บริการ
            ให้การบริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันโรคและความพิการรวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้            การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและความพึงพอใจในบริการ จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม จัดทำหนังสือคู่มือกายอุปกรณ์และการดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยและในอนาคตจะขยายงาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ผลิตแขนขาเทียม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีดังต่อไปนี้
          1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และบาดเจ็บสมอง
          2. ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
          3. ผู้ป่วยเด็กพิการทางสมองและพัฒนาการช้า
          4. ผู้ป่วยแขนขาขาดตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
          5. ผู้ป่วยกระดูกเสื่อมและกระดูกพรุน
          6. ผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
          7. ผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
          8. ผู้ป่วยที่ขาดการเคลื่อนไหว หรือข้อยึดติด ผู้ป่วยกระดูกหักข้อเคลื่อน
          9. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและภาษา
          10. ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนอาหาร
          11. ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูในโรคปอดติดเชื้อ ปอดแฟบ มีเสมหะมาก ไอไม่ได้
          12. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
          13. ผู้ป่วยทีมีอาการปวดเรื้อรัง
          14. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งทางออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรม
          15. ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย
          16. ผู้ป่วยพิการ หรือมีความต้องการจด พรบ.คนพิการ
          17. ผู้ป่วยที่ต้องการคำแนะนำในการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพ
          18 .ผู้ป่วยสูงอายุ
          19. ผู้ป่วยที่มีภาวะเกร็ง
ปัจจุบันมีคลินิกพิเศษดังนี้
          1.คลินิกดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
             - เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 หรือ 3 ของทุกเดือน เวลา 8.00 -12.00 น.
          2.คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ
             -เปิดให้บริการ วันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.
          3.คลินิกพิเศษกายภาพบำบัด
             - วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
             - วันเสาร์ 8.00 – 12.00 น.
          4.คลินิกพิเศษกิจกรรมบำบัด
            - วันอังคารและพุธ เวลา 16.00 – 20.00 น.

การตรวจและฟื้นฟูด้วยอุปกรณ์ขั้นสูง

        1.การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
        2.การฝึกเดินด้วยเครื่อง Lokomat

3.การวิจัย

       มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสนับสนุนการปฏิบัติการวิจัยในทีมสหสาขาวิชาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผลงานวิจัย

      1.โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาค่าปกติของการนำกระแสประสาทรับความรู้สึก Median, Ulnar, Radial และ Sural และการนำกระแสประสาทสั่งการ Median, Ulnar, Common peroneal และ Tibial ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      2.ร่วมวิจัย นโยบาย RW ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานบริการทางออกของสาธารณสุขไทย
      3.ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื่องการประเมินค่าพื้นที่หน้าตัด median nerve โดย ultrasound ในผู้ป่วย carpal tunnel syndrome
      4.ร่วมวิจัย โครงการวิจัย ศูนย์จัดการความรู้สร้างเสริมสุขภาพ
      5.โครงการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมฟื้นฟูที่บ้านต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (กำลังดำเนินการ)