Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พันธกิจ (Our mission)

จุดมุ่งหมายของภาควิชา
           ภาควิชามีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และนำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพนิสิตแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางการรักษาและด้านวิชาการต่อสังคม

ปรัชญา        ภาควิชาแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ
ปณิธาน        ผู้ป่วยปลอดภัย ประทับใจบริการ
วิสัยทัศน์       เป็นสถาบันชั้นเลิศด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับประเทศ
พันธกิจ   
                   1. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์และนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
                   2. ให้การบริการส่งเสริม ป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและผู้พิการ

                   3. ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและผู้พิการ
                   4. บริการวิชาการแก่ชุมชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย